Slangenkruid

Echium vulgare

Beschrijving: 

Slangenkruid is een inheemse plant, die typisch gevonden wordt in kalkrijke duinen, opgehoogde terreinen, wegbermen met kalk etc. De bloemen worden druk bezocht door hommels en bijen.

Habitat: 

Slangenkruid is een soort van píoniersvegetaties en ruigten op droge, voedselarme, basische bodems. ln Vlaanderen komt het voor in open, min ofmeer ruderale duinmilíeus en op aller lei door de mens gewijzigde en verstoorde plaatsen zoals opgespoten terreinen, wegen kanaalbermen en spoorwegterreinen. Langs de Grensmaas staat de soort op grindbanken en op de rivierdijken.