Bruin dikkopje

Erynnis tages

Beschrijving: 

Het Bruin dikkopje is een soort van droge graslanden, maar kan ook in wat vochtiger graslanden leven. De voorwaarde is een lage en open bloemrijke vegetatie. De soort is erg zeldzaam geworden. Door het bruine licht gespikkelde uiterlijk wordt hij dikwijls voor een mot aanzien.

Beheer: 

Gefaseerd maaien is voor deze soort aangewezen. Het maaien gebeurt best laat in het jaar wanneer de rupsen zich al in hun overwinteringscocon op de bodem bevinden. Bij het maaien moet erop gelet worden mierennesten niet te veel te beschadigen, omdat wijfjes graag eitjes afzetten op jonge plantjes van Gewone rolklaver die op deze mierennesten groeien.