BWK: Mesofiel hooiland (hu)

BWK-codes: hu

Het betreft meestal hooilanden, hooiweiden en wegbermvegetaties waarin hoge grassen (vaak glanshaver of grote vossenstaart) en diverse schermbloemigen en/of composieten aspectbepalend zijn. Verschillen in bodemtype, bodemvochtigheid, grondwaterafhankelijkheid, aan- of afwezigheid van kalk in de bodem, beheer… zorgen voor een grote variatie in vegetatietypen onder de eenheid hu.