Kamgraslanden op kalkrijke bodem zijn vaak soortenrijke weidegronden. Ze liggen meestal op hellingen. Kenmerkende soorten zijn Gulden sleutelbloem, Ruige weegbree, Aarddistel en Bevertjes. Daarnaast komen soorten voor als Goudhaver en Gevinde kortsteel. Ook soorten van kalkrijk Glanshaverhooilanden zoals Beemdkroon komen voor. Het beheer bestaat uit begrazing vaak met runderen. Maar ook begrazing met paarden of schapen komt voor.

Natuurtype: Kalkrijke kamgraslanden

Deze graslandvegetatie behoort tot de Kamgrasweide, een uitgesproken weidegemeenschap, vooral begraasd door runderen op voedselrijkere bodem. Dit begraasde graslandtype komt voor op voor op kalkrijkere bodem, meestal op hellingen, en zijn zeldzaam. Je vindt ze vooral in de Voerstreek en Zuid Limburg. Kenmerkende soorten zijn Ruige weegbree, Aarddistel en ook wel Gulden sleutelbloem. Ruige leeuwentand wijst ook in deze richting.