Peen

Daucus carota

Beheer: 

Peen is een algemene soort van gevarieerde en bloemrijke graslandvegetaties op matig vochtige tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke bodems. Bij een normaal graslandbeheer bestaande uit hooien of extensief begrazen houdt deze soort makkelijk stand. Als de plant in de lente wordt gehooid of begraasd voor hij in bloei is gekomen, dan vertakt hij opnieuw uit en bloeit vervolgens in de zomer.

Habitat: 

Peen maakt doorgaans deel uit van enigszins ruige, qua soortensamenstelling gevarieerde en bloemrijke graslandvegetaties op matig vochtige tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke bodems. Dit soort begroeiingen is in de eerste plaats te vinden in zonnige, eerder extensief beheerde wegbermen, op dijken, langs kanaalen spoorwegbermen enz. Op uitgesproken arme zandgronden en zware klei gedijt de plant duidelijk minder goed.