Goudhaver

Trisetum flavescens

Habitat: 

Goudhaver is een graslandsoort die bij voorkeur op voedselarme tot matig voedselrijke, basische grond groeit. De standplaatsen variëren van vochtig tot droog. De bodem kan lemig of kleiig zijn. Op zandige bodems staat ze vooral op humeuze of iets met slib of leem aangerijkte plaatsen. Goudhaver groeit in duingraslanden, op polderdijken, in kanaalbermen en wegbermen in de Leemstreek. Langs de Grensmaas groeit de soort vooral op dijken of in de uiterwaarden, waar de bodem iets meer zandig is.