Smalle weegbree

Plantago lanceolata

Habitat: 

Smalle weegbree is een soort met een brede ecologische range. Ze groeit in graslanden op droge tot vochtige, voedselarme tot voedselrijke standplaatsen. De soort komt zowel in gemaaide als in begraasde graslanden voor. Bij zware bemesting verdwijnt ze evenwel spoedig.