Natuurtype: Struisgras-grasland

Struisgras-graslanden vind je terug op vrij zure zandige bodems. De vegetatie wordt gedomineerd door overblijvende soorten. Wanneer de bodem nog wat zuurder en voedselarmer is krijg je heischraal grasland of heide.
Vaak voorkomende soorten in dit graslandtype zijn Duizendblad, Smalle weegbree, Knolboterbloem, Jakobskruiskruid en Gewoon struisgras. Maar deze soorten komen ook voor in andere graslandtypes.
Meer kenmerkende soorten zijn Hazenpootje, Gewone veldbies, Muizenoor en Grasklokje. Zeldzame soorten van dit type zijn Steenanjer en Onderaardse klaver.
Soortenrijke vertegenwoordigers van dit type zijn zeldzaam in Vlaanderen. Wanneer Struisgras-graslanden voorkomen in combinantie met heischrale elementen zijn ze vaak wel bloemen- en soortenrijk.