Natuurtype: Droge graslanden op zandgrond

Deze graslanden komen voor op droge zandgronden die echter niet zo sterk uitgespoeld zijn als onder heide of heischraal grasland. Een uitgesproken podzolprofiel ontbreekt dus en het betreft meestal begroeiingen met een pionierkarakter. De biomassa en de productie liggen laag, maar de soortenrijkdom kan zeer hoog zijn. Plaatselijk in de zandstreken zijn deze graslanden algemeen, met de hoogste biodiversiteit in de kustduinen. Zandzegge, Geel walstro en Zandhoornbloem zijn enkele kensoorten.