Rood zwenkgras

Festuca rubra

Habitat: 

Rood zwenkgras is een zeer variabel taxon. Het onderscheid met duinzwenkgras (Festuca juncifolia) blijft lastig en vaak wordt duinzwenkgras als een ondersoort van rood zwenkgras beschouwd. Ook ingezaaide rassen van rood zwenkgras of inzaai van normaal niet in Vlaanderen voorkomende zwenkgrassoorten bemoeilijken de determinatie. Het kaartbeeld omvat de waarnemingen van Festuca rubra s.l. Rood zwenkgras komt voor in graslanden op de meest diverse bodems. De soort groeit op droge tot vochtige bodems. Alleen op zeer natte bodems ontbreekt ze. Hoewel tal van cuttuurrasSen bemestingsresistent zijn, is rood zwenkgras in halfnatuurlijke grazige vegetaties toch eerder indicatief voor niet-bemeste omstandigheden. Dat is zeker het geval wanneer de soort dominant voorkomt.