Natura 2000: Estuaria (1130)

Beschrijving: 

Een estuarium is het benedenstrooms gedeelte van een rivier dat onder invloed staat van de getijdenwerking van de zee. In tegenstelling tot zeearmen en lagunen is er in estuaria een constante doorvoer van zoet rivierwater. Het estuarium strekt zich landinwaarts uit tot waar het getij meetbaar is. Typerend aan estuaria zijn de uitgesproken getijdendynamiek en de aanwezigheid van overgangen die op elke plaats in het estuarium bepalen welke levensgemeenschappen er zich ontwikkelen.

Natuurbeheer: 

In de eerste plaats dient een permanent goede waterkwaliteit nagestreefd. Bij sterke erosie kan men slikken en schorren beschermen, o.a. door de aanleg van geulranden en schorrandverdedigingen. Deze maatregel is echter niet duurzaam en veroorzaakt een afname van de natuurlijke dynamiek. Baggeractiviteiten dienen afgestemd op de instandhouding van ondiep water en nevengeulen. De dijkbekleding kan worden aangepast of ‘verzacht’ om vestiging van flora en fauna te vergemakkelijken.

Bedreigingen: 

  • Door verhoging van het gemiddeld hoogwaterpeil (ten gevolge van zeespiegelstijging en verdiepingswerken) neemt de getijamplitude en stroomsnelheid toe. Verhoogde erosie leidt tot een steilere overgangszone tussen geul en dijk (slik) en het ontstaan van hogere schorkliffen, waarbij vooral de pionierzone en het middenschor bedreigd worden.
  • Scheepvaart
  • Wegbaggeren van slikwadden en zandplaten in de rivier; zandwinning.
  • Industrialisatie en urbanisatie langs de oevers. 
  • Inpolderingen, bedijkingen en sluizen.
  • Waterverontreiniging.
  • Wijzigende rivierdebieten en saliniteit door extreme droge periodes.