Klein schorrekruid

Suaeda maritima

Habitat: 

Klein schorrenkruid is een zouttolerante soort die groeit op de lage delen van zilte schorren. Ze staat zowel op slibrijke als op eerder zandige bodems. De soort is goed bestand tegen regelmatige overstroming door zeewater. Ze vormt soortenarme pioniersvegetaties, soms alleen uit klein schorrenkruid bestaande, soms samen met zeekraal en schijnspurries. Binnendijks staat ze in vergelijkbare pioniersvegetaties in zilte weiden of langs kreekoevers. Ook op opgespoten terreinen met een zilte bodem kan de soort talrijk optreden.