Natuurtype: Zilt grasland

Zilte graslanden komen voor in de Polders op plaatsen met zilt grondwater of zilte kwel. De zoutminnende vegetatie is meestal terug te vinden in ondiepe greppels en depressies.
Kenmerkende soorten zijn Zeekraal, Zilte rus, Kweldergras en Zulte. Dit zijn soorten die je ook terugvindt in de schorre. Een andere vaak aanwezige soort is Heen.
Het beheer van deze graslanden bestaat uit begrazing.