Zilt grasland

Te zout voor bos

Definitie: 

Zilte graslanden worden vooral aangetroffen in de kuststreek op plaatsen waar zoute kwel aanwezig is of waar oude zoute kreken recent van de zee werden afgesloten. In tegenstelling tot slikken en schorren ondervinden ze geen invloed van de getijdenwerking. Door het hoge zoutgehalte kunnen bomen zich er niet vestigen en bestaat de climaxvegetatie uit kruiden. Lamsoor, zeekraal, zeeaster, zeeweegbree, schorrenzoutgras en zilte rus komen er voor.