Zeeweegbree

Plantago maritima

Habitat: 

Zeeweegbree is een soort van pioniersvegetaties en gesloten vegetaties van lage schorren op brakke tot zilte bodem. Ze groeit vooral op de slibrijke delen van het schor, vaak in combinatie met zulte, schorrenzoutgras, lamsoor en hertshoornweegbree. Een enkele maal is zeeweegbree in het binnenland gevonden in de wegberm van een drukke weg waar geregeld strooizout wordt gebruikt. Ze groeide er samen met hertshoornweegbree en Engels gras.