Dunstaart

Parapholis strigosa

Habitat: 

Dunstaart is een zeer onopvallende soort (zelfs bloeiend) die binnendijks groeit in zilte, vaak beweide, grazige pioniersvegetaties of buitendijks op zandige strandvlakten met slibaanrijking en hogere schorren. De soort komt vaak voor in min of meer open, wat verstoorde situaties. Ze staat vaak samen met kweldergrassen, schijnspurries, zilte rus, melkkruid en dergelijke.