Driekantige bies

Schoenoplectus triqueter

Habitat: 

Driekantige bies is een typische soort van de slibrijke oevers van getijdenrivieren, waar ze optimaal gedijt in de zones waar het water overgaat van zwak brak naar helemaal zoet. De populaties bevinden zich vooral tussen ongeveer een kwart meter tot een volledige meter onder de gemiddelde hoogwaterlijn. De populaties overstromen tweemaal daags, waarbij zelfs de bloeiwijzen nog vrij geregeld ondergedompeld worden. Bij laag water komen de populaties opnieuw helemaal boven water. Het rotsige substraat van veel nieuwe dijkbeschoeiingen vormt geen hinderpaal indien er voldoende slib is afgezet. De hoge voedselrijkdom van het slib vormt evenmin een probleem (HOFFMANN 1993, DEKONINCK 1996, HOFFMANN et al. 1997).