Mattenbies

Scirpus lacustris

Habitat: 

Mattenbies is nauw verwant met ruwe bies. Heel lang werd deze laatste soort slechts als een ondersoort beschouwd van mattenbies. De oeverzones van vooral diepere, stilstaande tot zwak stromende wateren, zoals grotere plassen, kanalen en rivieren, vormen de voorkeurbiotoop van mattenbies. De soort bezet een specifieke plaats in verlandingszones in relatie tot waterdiepte en mate van golfslag: mattenbies staat dieper dan riet en kleine lisdodde. Langs getijdenrivieren is ze te vinden tussen enerzijds hoogwater en anderzijds halfweg halvertij en laag water (REICHGELT 1954). Mat-tenbies groeit bij voorkeur in zwak zuur, ionenrijk, voedselrijk, zoet tot zwak brak, zacht tot matig hard water van het sulfaattype, in combinatie met een licht organische tot organische, carbonaatarme bodem.