Kleine lisdodde

Typha angustifolia

Habitat: 

Kleine lisdodde is een soort van verlandingsvegetaties in de oeverzones van diepere wateren, zoals kreken, vestinggrachten en kanalen, vaak op min of meer organische tot venige bodems. Soms wordt ze gevonden in moerasbos. Ze staat steeds in het water, niet op de oever. Het water op de standplaatsen is zwak zuur tot neutraal, zacht tot matig hard, matig ionenrijk en kan voedselarm tot matig voedselrijk zijn. Kleine lisdodde verdraagt grote schommelingen van het waterpeil.