Natuurstreefbeeld: Rietvegetaties (rbbmr)

Rietvegetaties slaan op relatief homogene rietlanden in of nabij waterlichamen. We treffen ze aan in relatief ondiepe delen van vijvers, plassen en grachten. Daarnaast omvat rbbmr ook soortenrijkere moerasvegetaties met dominantie van indicatieve soorten uit de rietklasse. Deze vegetaties zijn overwegend aan te treffen op (zeer) natte standplaatsen in beekvalleien. Indien de rietvegetatie Echte heemst bevat, spreken we van een Natuurstreefbeeld: Rietland met Echte heemst, Moeraslathyrus en,of Moerasmelkdistel (6430_mr)

We spreken van rbbmr indien het om vlakdekkende rietlanden gaat die niet in een graslandcontext voorkomen, of indien het om een brede zone rietmoeras gaat. In de omgeving van slikken en schorren komt rbbmr ook voor als een brede zone biezenmoeras (met uitzondering van een vegetatie van Mattenbies, die als ‘rbbmr’ vegetatie wordt beschouwt).