Moeraswalstro

Galium palustre

Habitat: 

Moeraswalstro is een soort van slootranden, natte graslanden en natte ruigten, op zowat elk bodemtype. Ze komt voor op zwak zure tot basische en voedselarme tot zeer voedselrijke bodems. Alleen bij te sterke verruiging wordt moeraswalstro verdrongen door hoog opschietende, stikstofminnende soorten.