Moeraskruiskruid

Jacobaea paludosa

Habitat: 

Moeraskruiskruid groeit in ruigtes in verlandingszones (trilvenen) en laagveenmoerassen. De soort staat op zeer natte, matig voedselarme tot voedselrijke groeiplaatsen in grote zeggenvegetaties en moerasspirearuigten met onder meer pluimzegge en poelruit, en soms met andere zeldzame soorten zoals grote boterbloem en moeraswederik. Moeraskruiskruid kan nog lang standhouden indien de vegetatie tot moerasbos dichtgroeit. Op een aantal vindplaatsen groeit de soort in de ondergroei van populierenaanplantingen.