Natuurstreefbeeld: Rietvegetatie (mr)

Deze vegetatie bestaat uit niet vlakdekkend rietland. Ook rompgemeenschappen (vegetaties zonder kenmerkende plantensoorten) met ijl riet in graslanden of struwelen vallen hieronder. Het aandeel gras of verbossing is groter dan 10% of er zijn invasieve plantensoorten als Japanse duizendknoop of Reuzenbalsemien aanwezig.

In goed ontwikkelde, dichte, vlakdekkende vorm zijn rietvegetaties een regionaal belangrijk biotoop: Rietvegetaties (rbbmr)