Watergentiaan

Nymphoides peltata

Habitat: 

Watergentiaan is een waterplant van heldere, stilstaande tot zwak stromende, neutrale tot licht alkalische, ionenrijke, harde wateren, vooral op minerale (kleiige, lemige of zandige) bodems met een beperkte hoeveelheid organische stof. Veenbodems worden gemeden. Watergentiaan komt voor in kanalen, vaarten en andere kleinere waterlopen, kunstmatige plassen, vijvers, afgesneden riviermeanders enz.