Grote watereppe

Sium latifolium

Habitat: 

Grote watereppe komt voor in gerijpte verlandingssituaties en enigszins verwilderde rietkragen en rietzomen, langs sloten, kreekranden, op drijftillen en in moerasbossen. Het is een soort van neutrale tot licht alkalische, harde, matig ionenrijke, voedselrijke, hooguit zwak brakke, stilstaande tot zwak stromende wateren.