Estuarium

Riviermonding

Definitie: 

Een estuarium is een verbrede riviermonding, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende brak water ontstaat. Eb en vloed zijn nog van sterke invloed. Wanneer een rivier als een stelsel van aftakkingen uitmondt spreekt men van een delta.