Kalkgrasland ontwikkelt zich in een ondiepe, droge bodem bovenop kalkrijk gesteente. Deze situatie is in Vlaanderen beperkt tot minder dan 1 ha in het zuiden van de provincie Limburg. Meer zuidwaarts in Europa vind je meer kalkgrasland.
Kalkgraslandvegetatie is zeer soortenrijk met dwergstruikjes zoals Geel Zonneroosje, orchideeën en andere mooie bloemen als Grote centaurie. Andere kenmerkende soorten zijn Wondklaver, Kleine pimpernel en Gevinde kortsteel. Al deze soorten komen echter ook voor in niet kalkgraslanden. Zoals bijvoorbeeld Geel zonneroosje in de duingraslanden. Goed ontwikkeld kalkgrasland zoals in Wallonië vind je niet in Vlaanderen.

Traditioneel bestaat het beheer van kalkgraslanden uit begrazing met mergelschapen, maar sommige kalkgraslanden worden ook gemaaid. De kalkgraslandachtige vegetaties langs het Albertkanaal hebben als voornaamste beheer het manueel verwijderen van boomopslag.

Natura 2000: Droge kalkgraslanden en struweel op kalkbodem (6210)

Kalkgraslanden zijn droge tot halfdroge graslanden op basenrijke bodems. Het kalkrijke substraat en de naar het zuiden georiënteerde helling zorgen voor een warm microklimaat met kenmerkende, warmteminnende soorten die doorgaans een Midden- tot Zuid-Europees verspreidingsareaal hebben. Zowel de kruidlaag als de moslaag zijn goed ontwikkeld en vertonen een zeer hoge soortenrijkdom. Kalkgraslanden komen vrijwel niet voor in Vlaanderen.