Muizenoor

Hieracium pilosella

Habitat: 

Muizenoor is een soort van droge, voedselarme graslanden op zandige of enigszins uitgeloogde (zand)leembodems. Op van nature voedselrijkere bodems is muizenoor meestal gebonden aan steilkantjes, dijktaluds, holle wegen en dergelijke. De soort gedijt zowel op kalkrijk zand als op zure, basenarme zandbodems, maar steeds op fosfaatarme standplaatsen. Muizenoor groeit vooral in begraasde graslanden en in intensief gemaaide gazons.