Vroegeling

Erophila verna

Habitat: 

Vroegeling kíemt in het najaar en overwintert met een bladrozet. Door die levensstrategie slaagt de soort erin als een van de eerste in het voorjaar te bloeien, al vanaf februari. Het is een soort van pioniersvegetaties op vochtige tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke bodems. Ze is te vinden in allerlei milieus die voldoende open en lichtrijk zijn: kerkhoven, moestuinen, akkers, mosduin, spoorwegterreinen, bovenop muurtjes enz.