Zandzegge

Carex arenaria

Habitat: 

Zandzegge is een soort van pioniersvegetaties en graslanden op droge, zure tot basische zandbodems. Zandzegge vormt lange wortelstokken, waardoor de plant zich snel kan uitbreiden in stuivende duinen en zo bijdraagt tot de fixatie van het zand. In oppervlakkig ontkalkte duinen vormt ze samen met buntgras, zandblauwtje en diverse mossen en korstmossen typische vegetaties. In de kalkrijke kustduinen wordt dat pioniersstadium gedomineerd door zandzegge en het mos duin- sterretje. In een verder stadium van de vegetatieontwikkeling kan zandzegge dichte matten vormen.