Natuurtype: Droog zuur heischraalgrasland

Deze graslandgemeenschap behoort tot de heischrale graslanden met bv. Borstelgras en Tandjesgras op voedselarme, onbemeste, zure en droge bodem. Struikheide domineert niet, maar is gewoonlijk wel aanwezig. Dit graslandtype vind je vaak in hetzelfde landschap als droge heide, maar komt bv. ook op bospaden voor. Ze is te herkennen aan een combinatie van soorten van heischraalgrasland zoals bv. Hondsviooltje en Mannetjesereprijs en soorten van arme droge gronden zoals bv. Klein vogelpootje en Zandblauwtje. Alhoewel deze vegetatie in Vlaanderen zeldzaam is komt ze toch het meest voor van alle types heischraal grasland. Ze heeft een duidelijke natuurwaarde en is Europees beschermd.