BWK: Droog heischraal grasland (hn)

BWK-codes: hn

Droge heischrale graslanden, waaronder zure borstelgrasvegetaties, zijn vegetaties op arme, meestal zure zand- of leembodems, waarin grassen of lokaal ook grasachtigen (zeggen, russen) domineren. Kruiden en dwergstruiken kunnen eveneens talrijk aanwezig zijn. Vaak zijn ze ontstaan door het maaien, betreden, beweiden, plaggen, afbranden of storen van heidevegetaties. In vergelijking met heidevegetaties zijn ze soortenrijker en zijn de dwergstruiken niet dominant aanwezig.