Pilzegge

Carex pilulifera

Habitat: 

Pilzegge komt vooral voor op arme, zure, droge tot vochtige, humusrijke bodems op zand of, minder vaak, op leem. Dikwijls treedt de soort, bijvoorbeeld samen met tormentil, op in soortenarme, weinig bloemrijke droge eiken-berkenbossen, waar ze vooral lichtrijkere plekjes verkiest, zoals kapvlakten, bosranden en bermen langs bosdreven. Verder is ze veelvuldig te vinden in bloemrijkere, heischrale graslanden of op heidevelden, vooral op plekken met een niet al te sterk verdichte vegetatie.