Zandstruisgras

Agrostis vinealis

Habitat: 

Zandstruisgras werd in het verleden niet steeds als aparte soort aanzien, maar dikwijls als ondersoort van moerasstruisgras behandeld. Zandstruisgras is een soort van voedselarme, licht humeuze tot humusloze, droge zandgronden. Op gestabiliseerde stuifduinen en duinkopjes in de droge heide groeit ze optimaal. Verder wordt ze aangetroffen in droge vormen van heischraal grasland en in ijle vegetaties langs de rand van paden. Door lichte eutrofiëring kan de soort uitbreiden.