Natuurstreefbeeld: Brem- en gaspeldoornstruweel (rbbsg)

Geïsoleerde struwelen, gedomineerd door Brem en/of Gaspeldoorn worden tot de rbbsg gerekend. In de meeste gevallen echter gaat het om lijnvormige vegetaties in bermen of bosranden, of in complex met grasland, heide of open plekken in bos, in dit geval gaat het niet om rbbsg.

Brem is een pionierstruweelsoort van voedselarme gronden. Op plaatsen waar beheer zoals begrazing, maaien, of plaggen wegvalt in heides of in voedselarme graslanden op zandige bodems, kan er houtopslag komen. Samen met Grove den, Ruwe berk, Zachte berk, Zomereik, Gaspeldoorn, … kan Brem zich hier vestigen. Wanneer Brem en/of Gaspeldoorn dominant voorkomt, hebben we te maken met een brem- en/of gaspeldoornstruweel.