Brem

Cytisus scoparius

Habitat: 

Brem is een lichtminnende struik van lichte, eerder droge, zure en vrij voedselarme, zandige tot lemige bodems. Waar brem tot ontwikkeling komt, is de bodem altijd zuur of ontkalkt. De struik gedijt in een brede waaier van standplaatsen: open plekken in het bos, kapvlakten, bredere boswegen en lichte bosranden. Verder zie je de soort in de Kempen en de Vlaamse Zandstreek (veldgebieden van West- en Oost-Vlaanderen) in cultuurland dat ontstaan is door ontginning van heide. Daar staat ze op braakliggende akkers en overhoekjes, aan wegranden en in bermen. Ze groeit uiteraard ook in de heide zelf, vaak in de wat ruigere delen. Soms komt ze voor op sterk vergraven terreinen of langs spoorwegen. Brem vormt soms min of meer uitgestrekte struwelen, zoals op sterk vergraven of sterk verstoorde land- en rivierduinen of op sterk verruigde braakliggende akkers in de Zandstreek.