Brede stekelvaren

Dryopteris dilatata

Habitat: 

Brede stekelvaren is in Vlaanderen hoofdzakelijk een soort van bossen op vochtige tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke, stikstofrijke en eerder zure bodems. In naaldhoutaanplantingen of op meer open plaatsen (zoals laagveenmoerassen, kapvlakten en duinstruweel) kan de soort vrij algemeen zijn.