Natuurstreefbeeld: Matig voedselrijk broekbos (91E0_vm)

Beschrijving: 

Het natuurstreefbeeld matig voedselrijk broekbos (91E0_vm) komt voor op minder voedselrijke standplaatsen dan het Ruigt elzenbos (91E0_vn). Ze worden getypeerd door soorten als Moerasvaren, Elzenzegge, Pluimzegge, Zwarte bes en in de Kempen ook Slangenwortel. Dit bostype kan zich ook spontaan ontwikkelen in de verlandingssuccessie door verbossing van mesotrofe trilvenen. Bij toevoer van basenrijke kwel komen ook soorten van bronbossen voor en in de ondiepe plasjes kunnen dan amfibische soorten als Waterviolier aangetroffen worden.

Dit natuurstreefbeeld is een subtype van het Europees beschermd habitattype 91E0, dit habitattype bevat veel verschillende natte bostypes en wordt daarom opgedeeld in verschillende subtypes. Het matig voedselrijk broekbos wordt ook het mesotroof broekbos genoemd. De officiële afkorting van dit natuurstreefbeeld is 91E0_vm maar in het verleden is ook de afkorting 91E0_meso gebruikt.

Typische broedvogels van broekbossen zijn o.a. Nachtegaal, Wielewaal en Blauwborst (vogelrichtlijnsoort).

heeft als indicator van een goede toestand
Carex elongata
heeft als indicator van een goede toestand
Ribes nigrum

Natuurbeheer: 

Het uitwendig beheer is voornamelijk gericht op het behoud van een goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en natuurlijke grondwaterpeilen. Natuurtechnisch beheer in deze types kan bestaan uit nietsdoenbeheer of kleinschalig hakhoutbeheer.

Dit natuurstreefbeeld is lokaal in goede staat als het aan de criteria van de LSVI-tabellen voldoet. De LSVI-tabel voor dit natuurstreefbeeld (Natura2000-habitat) kan je terugvinden in dit rapport van het inbo.