Ruwe berk

Betula pendula

Habitat: 

Ruwe berk is een pionierboomsoort van matig vochtige maar vooral droge tot zelfs zeer droge standplaatsen. Ze groeit op zowat alle lichtere minerale gronden, of ze nu zandig zijn of lemig, eerder zuur dan wel kalkrijk. Bovendien vindt men ze ook op stenig materiaal, op kunstmatige gronden (slib, vliegas, steenkoolpuin enz.), en op muren. Op drogere, lichtere, braakliggende gronden zet ze vaak in massale aantallen de verbossingsfase in. Ze bereikt geen hoge ouderdom: zelden wordt de soort meer dan 80 tot 100 jaar oud. Als een soort van lichtrijke plekken, moet ze bij verdere successie plaats ruimen voor soorten als Zomereik en Beuk. Op drogere heiden kan ze massaal opslaan, net zoals op kapvlakten in bossen op droge tot matig vochtige bodems. Ruwe berk wordt vaak als sierboom aangeplant in tuinen, parken en plantsoenen of bij lokale bebossing, maar slechts in zeer geringe mate in productiebossen.

Samenwerking en subsidies

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP-project.