Natuurstreefbeeld: Veenbossen (91D0)

Beschrijving: 

In veenbossen (91D0) is Zachte berk doorgaans de enige aanwezige boomsoort. Dit bostype is arm aan hogere planten, maar heeft wel een sterk ontwikkelde moslaag met diverse soorten veenmossen, andere mossen en eventueel een dwergstruiklaag. Naarmate de milieuomstandigheden minder voedselarm en minder zuur worden, treedt o.a. Zwarte els op en gaat de vegetatie over in voedselarm Elzenbroekbos (91E0_vo).

Veenbossen kommen nagenoeg niet voor in Vlaanderen. Dit natuurstreefbeeld komt overeen met het Europees beschermd habitattype met code 91D0.

Natuurbeheer: 

Het meest aangewezen beheer bestaat uit niets doen en buffering tegen negatieve invloeden (eutrofiëring, verdroging) van buitenaf. Dit type is te kwetsbaar voor elke vorm van exploitatie en is ongeschikt voor begrazing.

Bedreigingen: 

  • Eutrofiëring leidt tot overgang naar habitattype 91E0 of tot verdere verruiging en kan verschillende oorzaken hebben (atmosferische depositie, toevoer van aangerijkt (grond)water, veenmineralisatie door verdroging, verstoring en overbetreding van de bodem).
  • Hydrologische verstoringen in de wijde omgeving kunnen leiden tot verdroging en rechtstreekse drainage tot habitatverlies.
  • Versnippering
  • Dit natuurstreefbeeld is zeer kwetsbaar voor betreding.

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP-project.