De Vlaamse overheid voorziet in een tegemoetkoming (subsidie) van de kosten gemaakt bij bebossing of herbebossing.

Dit is geregeld in twee aparte uitvoeringsbesluiten:

  • Het BVR van 2015 (opent nieuw venster)regelt de subsidiëring van herbebossing en de subsidiëring van bebossing in agrarisch gebied en herbevestigd agrarisch gebied (HAG). Komt in aanmerking voor subsidie: de kosten gemaakt voor het plantsoen, de kosten gemaakt voor wildbescherming en een compensatie voor het onderhoud en inkomstenverlies van landbouwers. De voorwaarden vind je in het subsidiebesluit zelf of op de webpaginas van Natuur en Bos hieronder.
  • Het BVR van 2020(opent nieuw venster) regelt de subsidiëring van bebossing in de andere gevallen. De bebossing wordt vergoed via verschillende tarieven waarbij een onderscheid gemaakt wordt voor openbare besturen en andere bebossers en voor spontane verbossingen. De voorwaarden vind je in het subsidiebesluit of op de webpaginas van Natuur en Bos.