Geoorde wilg

Salix aurita

Habitat: 

Geoorde wilg is de typische wilgensoort van arme, zure milieus: vooral natte, eerder uitzonderlijk ook droge, voedselarme tot matig voedselrijke zand- en veengronden. Waarnemingen op sterk afwijkende bodems, bijvoorbeeld in de Polders en de Duinen, zijn eerder verdacht. Ondanks nogal wat aanduidingen van geoorde wilg in de Duinen in het verleden blijkt de soort daar bij een kritische controle te ontbreken. De kruising met grauwe wilg wordt wel vaak in de Duinen aangetroffen en is ongetwijfeld de oorzaak van verwarring.