Alluviaal

in de vallei

Definitie: 

Alluviale natuur staat op plaatsen waar een beek of rivier sediment heeft afgezet. In Vlaanderen is dit sediment meestal voedsel- en basenrijk. Er kan nog steeds invloed zijn van de beek of rivier via overstroming maar dit is niet noodzakelijk. Essen-Elzenbos is een voorbeeld van een alluviaal bostype. Bij graslanden zijn het de dotterbloemgraslanden en de glanshaverhooilanden die vaak in alluviale vlaktes liggen.