Smalle stekelvaren

Dryopteris carthusiana

Habitat: 

Smalle stekelvaren is in Vlaanderen hoofdzakelijk een soort van oudere bossen op veeleer vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, eerder zure bodems. Ook op meer open plaatsen, zoals in laagveenmoerassen, in elzenbroekbossen, op kapvlakten of langs waterlopen kan de soort vrij algemeen zijn.