Schermhavikskruid

Hieracium umbellatum

Habitat: 

Schermhavikskruid groeit in schrale, grazige vegetaties en zomen op droge, voedselarme tot matig voedselrijke bodems. De soort komt zowel op zure als basische bodemtypes voor. Schermhavikskruid is vooral een zoomsoort en slechts in mindere mate een graslandsoort (bv. in duinen). Begrazing verdraagt schermhavikskruid minder goed, omdat de bloemhoofdjes door veel grazers graag gegeten worden. Ook intensief maaien is nefast.