Gewoon biggenkruid

Hypochaeris radicata

Habitat: 

Gewoon biggenkruid is een soort van droge tot enigszins vochtige, matig voedselrijke graslanden, zowel op zand, zandleem, leem als klei. Alleen op zware zeeklei is de soort relatief zeldzaam. Ze komt zowel op zure als basische bodems voor.