Natuurstreefbeeld: Struisgrasvegetatie (andere vegetatie ha)

Struisgraslanden zijn graslanden op vrij arme zure droge bodems. Ze bevatten soorten zoals Gewone veldbies, Gewoon biggenkruid, Gewoon struisgras, Hazenpootje, Kleine leeuwentand, Knolboterbloem, Muizenoor en Schapenzuring. Daarnaast kunnen ook heidesoorten zoals Struikhei voorkomen.

De soorten die typisch zijn voor meer soortenrijke struisgraslanden of droge heischrale graslanden zijn afwezig. Indien er voldoende soorten van deze types aanwezig heb je te maken met het natuurstreefbeeld soortenrijke struisgraslanden wat een Europees beschermd habitattype is of het regionaal belangrijk biotoop soortenrijke struisgraslanden.

Dit natuurstreefbeeld heeft niet voldoende typische soorten en is minder goed ontwikkeld. Daarom kan je dit natuurstreefbeeld enkel in type 2 natuurterreinen gebruiken.