Vroege haver

Aira praecox

Habitat: 

Vroege haver is een pionier op droge, voedselarme, humeuze zandgronden. De soort groeit in open vegetaties of in zeer kort begraasd grasland. Vroege haver groeit vooral op zure gronden. In de duinen zijn dat vooral plekken die oppervlakkig ontkalkt zijn. Doordat de plant zeer ondiep wortelt, kan ze op die plaatsen perfect samen groeien met kalkminnende, dieper wortelende soorten. Vaak staat ze samen met schapenzuring, klein tasjeskruid en diverse mossoorten (onder andere purpersteeltje en zandhaarmos).