Gewoon struisgras

Agrostis capillaris

Habitat: 

Gewoon struisgras is een soort met een zeer brede ecologische range. Ze komt zowel voor in grazige vegetaties op droge tot vochtige bodems als in de ondergroei van bossen en struwelen op droge bodems. Gewoon struisgras komt op alle bodemtypes voor, zij het met een duidelijke voorkeur voor de meest zandige bodems, waar de plant van nature vaak dominant optreedt. Ook qua vochtgehalte vertoont de soort een vrij brede range, hoewel het verwante fioringras op de meest vochtige plaatsen de rol van gewoon struisgras overneemt. Gewoon struisgras gedijt het best op goed gedraineerde bodems. Verder is gewoon struisgras vooral prominent aanwezig onder graasbeheer en veel minder onder hooibeheer. Dominantie wordt bovendien vaker waargenomen onder paarden- begrazing dan onder koeien- of schapenbegrazing. Bij koeien nemen hoger groeiende grassen vaak de rol van dominante soort over, bij schapen is er vaak een verschuiving richting fijn schapengras, hoewel gewoon struisgras prominent aanwezig kan blijven. Zware bemesting kan de soort volledig uit cultuur- grasland verdrijven.