Hazenpootje

Trifolium arvense

Habitat: 

Hazenpootje is een soort van droge, vrij schrale graslanden en pioniersvegetaties op voedselarme tot matig voedselrijke standplaatsen. Ze komt voor in duingraslanden, in schrale wegbermen, op zandige opgespoten terreinen, op spoorweg- en mijnterreinen enz. Hazenpootje groeit vooral op zandgrond, of in het geval van spoorweg- en mijnterreinen op stenige bodems.